Skabitschewskia baicalensis (Skvortsov) Kulikovskiy & Lange-Bert.